Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle §19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:

Prevádzkovateľ:   ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o.

Sídlo: Továrenská 15 901 01 Malacky

tel.:

e-mail:

Zodpovedná osoba:         Mgr. Vladimír Sandtner

ekoposs+ s.r.o.

Sadová 3/A 905 01 Senica

e-mail: vladimir@ekopossplus.sk

 Účel spracúvania osobných údajov:

 • Dopyt – informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.
 • Chat – informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.
 • Telefonický kontakt – informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.
 • Osobná návšteva na predajni – informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka, uzatvorenie zmluvy.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Súhlas dotknutej osoby.

Príjemcovia získaných osobných údajov:

V rámci reportingu.

Distribučná sieť SHERLOCK® – partneri v rámci celého Slovenska zabezpečujúci servis zákazníkov.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva na dobu nezbytne nutnú.

Dôvod poskytnutia – vyžadovania osobných údajov:

Prevádzkovateľ vyžaduje osobné údaje, aby mohol odpovedať na zaslaný dopyt zákazníka.

V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nebude možné kontaktovať zákazníka za účelom uspokojenia jeho požiadaviek a vybavenia reklamácie.

Sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom:

Nie sú vymenovaní.            

 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 Dotknuté osoby ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ majú tieto práva:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním

jej osobných údajov, má dotknutá osoba:

 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Súhlasím so spracovaním osobných údajov /meno, priezvisko, telefónne číslo, mail/ za účelom kontaktovania na dobu nezbytne nutnú. Som si vedomý/á, že mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.